Kvalitetsfrågorna i skick – många års utvecklingsarbete röner igen beröm vid auditering

Written by Pia Anttiroiko 2020-12-28

Best-Hall har haft ett ISO 9001-kvalitetscertifikat ända sedan 1993, och från 2019 även certifikaten ISO 45001 för arbetsmiljö och säkerhetshantering samt ISO 14001 för miljöledning. Förutsättningarna för kvalitetssystemen auditeras och säkerställs regelbundet. Också den här hösten har såväl rätten att använde CE-märket som ISO-kvalitetssystemen auditerats.

För några veckor sedan kontrollerade auditörerna de krav som ställs på CE-märkningen, och förra veckan utvärderades kvaliteten i vår verksamhet med avseende på säkerhetshantering, miljö och hela processen. Än en gång lönade det sig att vänta på slutmötet och den externa expertens bedömning av hur det står till hos oss: det fanns bara en observation och ett förbättringsförslag bland anmärkningarna.

Det sägs att fruktan för avvikelser är vishetens begynnelse. Året har förlöpt i detta tecken, så kolumnen för avvikelser lyste tom – också i år.

CE-märkningen har sedan 2014 varit obligatorisk för bärande konstruktioner. Best-Hall har rätt att CE-märka Best-Halls stommar och skjutdörrar enligt standarden 1090-2. Vanligtvis är hallarna av utförandeklass EXC2, men vi får även planera och tillverka konstruktioner i högre och betydligt mer krävande klasser. Bland annat en stor publik och integrering av kranar i konstruktionen höjer utförandeklassen.

besthall certifierat kvalitetssystem

Auditering av hela processen

Under första dagen av auditeringen av kvalitetssystemen synades företagets ledning bland annat i fråga om strategi och säkerhetsledning. Samtal med arbetarskyddsfullmäktige och företagshälsokoordinatorn gav auditören dessutom insikt i det dagliga arbetet, utöver ledningens perspektiv.

Under den andra och tredje dagen fokuserade inspektörerna på att utvärdera kvaliteten i beställnings- och leveransprocessen. Allt från marknadsföring över produktion till installation utvärderades grundligt ur såväl säkerhets- som miljöperspektiv. Särskilt nöjda var auditörerna med hur vi utvecklat digitaliseringen, informationsprocessen och säkerheten i installationsarbetet. Ett ytterligare glädjeämne var att den första klimatavtryckskalkylen färdigställts för en hall som vi levererat. Hallen uppfördes i Tyskland för några veckor sedan, och under de närmaste dagarna kommer beställarna även att få en kalkyl över hallens klimatavtryck under hela dess livscykel.

Nu kan vi förnöjt invänta de nya, undertecknade certifikaten, antingen alldeles i slutet av början eller genast i början av nästa år.

Sparring för kontinuerliga förbättringar

En auditering ger alltid möjlighet att lära sig något. Auditörens skarpa blick och erfarenhet utgör värdefull sparring, ger goda idéer och en möjlighet att utveckla sitt eget tänkande. Förr i tiden kunde det ibland låta som om auditering var uppläxning och docerande, men genom många års lyhördhet för auditörernas kommentarer och anvisningar har ett fruktbart tankeutbyte uppstått. Verksamheten kan vidareutvecklas genom egna rutiner snarare än genom avvikelser. Tacksamt kan vi fortsätta utveckla kvaliteten i verksamheten till att bli allt bättre.

Läs mer här om våra kvalitetssystem och om hur vi ser till säkerheten i våra hallar.

Pia Anttiroiko

Marketing Manager

+358 50 386 7300 pia.anttiroiko@besthall.com
Bonsky